Leefbaar Nederland

Rechtsprogressief vooruit

Welkom op de website van Leefbaar Nederland!

Tweede Kamerverkiezingen 2017                                                                                                
Leefbaar Nederland is een nieuwe politieke partij, opgericht op 28 juni 2016 met als doel deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

Momenteel zijn wij nog volop bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar geschikte kandidaten voor onze partij. Om een goede verkiezingscampagne te lanceren en de waarborgsom voor deelname te kunnen bekostigen zijn tevens (kleine) donaties nodig. Zonder draagvlak is het niet mogelijk om deel te nemen aan de komende verkiezingen. Geld is slechts een middel en een politieke partij begint altijd met enkel idealisme en ambitie. Wij hebben vertrouwen in de bereidwilligheid en steun van onze toekomstige kiezers. Gezien de ontwikkelingen dagelijks veranderen zullen wij u zowel op onze Facebookpagina als op deze website op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen.

Rechtsprogressief
Leefbaar Nederland is rechts wanneer het gaat om het behoud van onze Nederlandse culturele identiteit en progressief betreffende onder andere onderwerpen als emancipatie en homo-acceptatie.       

Onze samenleving gaat steeds verder achteruit en vanzelfsprekende vrijheden staan steeds vaker onder druk. In grote steden voelen veel mensen zich een 'buitenlander' in eigen land. De sociale cohesie is weg en de maatschappij is steeds meer individualistisch geworden. Willen wij ons land ook voor de komende generaties leefbaar en welvarend houden dan is het belangrijk deze verworvenheden louter op hoop en wensdenken niet op te offeren.  

Leefbaar Nederland is niet tegen welwillende ingeburgerde voormalig immigranten. Er zijn genoeg nieuwe Nederlanders die een aanwinst zijn. Het is niet in het belang van deze groep dat anderen hun reputatie en welwillendheid aantasten. Ons motto is: aanpassen en anders opkrassen! De duidelijkheid moet terug in de politiek. Dit in combinatie met een constructief integratiebeleid, in plaats van segregatie en het cultiveren van inheemse culturen die leiden tot apartheid, waarbij samenlevingen binnen samenlevingen verbondenheid in de weg staan. Ook maken wij ons zorgen om de politieke Islam. Leefbaar Nederland wil dan ook dat de islamisering van Nederland gestopt wordt! 

De huidige politieke partijen hebben verschillende wijken in onze grote steden verworven tot een buitenland in eigen land. Er zijn samenlevingen binnen samenlevingen ontstaan. Oorspronkelijke bewoners voelen zich hier niet meer thuis. Niet alleen de autochtonen trekken weg, ook de allochtone middenklasse zal deze wijken gaan verlaten, hetgeen de wijken nog minder leefbaar zal maken.                                                                                                                                        
Ondanks de huidige integratieproblematiek heeft men in 2015 ook nog zo'n 60.000 asielzoekers opgenomen en dit aantal kan men straks met gezinshereniging maal drie doen. In twee jaar gaat het uiteindelijk om meer dan 300.000 nieuwkomers, die allemaal de taal moeten leren en zich zouden moeten conformeren aan onze omgangsvormen. Hetgeen tot op heden nog niet succesvol gelukt is. Dit zal de komende decennia tot grote culturele spanningen en maatschappelijke problemen gaan leiden. 

Bovendien heeft 70% aangegeven ons land niet meer te willen verlaten. Men is ruim vijf veilige landen verder gereisd en velen hebben dit conflict aangegrepen om zich in Europa en in Nederland te kunnen vestigen. Eenmaal in het bezit van een verblijfsvergunning gaan er grote groepen gewoon op vakantie in het thuisland. Men laat het gewoon gebeuren. De culturele verschillen zijn groot, velen verwachten dat wij ons maar aanpassen en zien onze westerse vrijheden, zoals gelijkwaardigheid van man en vrouw en vrijheid van godsdienst, als verwerpelijk. Dit resulteert onder andere in gescheiden zwemmen, religieus geweld in asielzoekerscentra tegen christelijken en homoseksuelen. Het behoeft geen uitleg dat bij het verlaten van asielzoekerscentrum dit zal blijven voortbestaan.

De komende jaren zal er een verdere toename van integratieproblemen ontstaan. Wij vinden het onverstandig dat met de huidige verloedering en maatschappelijke problemen, juist nog meer mensen aan de onderkant van de samenleving erbij komen. Stop deze waanzin en vertrouw geen partijen die verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken. Leefbaar Nederland wil de leefbaarheid blijven waarborgen. Ons huidige sociale stelsel kan de massa-immigratie niet aan, alsmede de culturele verschillen, die haaks staan op onze westerse vrijheden. 

Veel Nederlanders zijn zich niet bewust van hun zwaar bevochten vrijheden en passen zich automatisch aan nieuwkomers aan. Straks zijn we weer terug bij af en kunnen we de emancipatie weer van vooraf aan op de agenda zetten. Het huidige integratiebeleid is te vrijblijvend en de noodzakelijke beleidsmatige veranderingen blijven uit. Bovendien als je geen duidelijke grenzen en randvoorwaarden stelt over welke omgangsvormen er in dit land leidend zijn, kan men ook nooit spreken van een succesvolle integratie. Leefbaar Nederland wil dan ook in de Tweede Kamer aan de slag met verplichte integratie. Geen voorstellen, zoals een betaalde islamisering in de vorm van een 'kopvoddentax', maar serieus en constructief aan de slag met integratievraagstukken. Samen met elkaar, maar wel op basis van onze Nederlandse kernwaarden. Denk bijvoorbeeld aan 'mensenrechten' als verplicht schoolvak. Op school kan men al beginnen met voorlichting over de rechten in Nederland, zoals gelijkheid van man en vrouw. Leefbaar Nederland wil bouwen aan een toekomst, waarin onze (klein)kinderen in vrijheid kunnen blijven leven. Alleen denken dat het vanzelf allemaal maar goed komt is onvoldoende.

Asielbeleid                                                                                                                                     
Leefbaar Nederland is TEGEN de huidige immigratiepolitiek. De overheid kan geen onderscheid maken tussen gelukzoekers, echte vluchtelingen en terroristen. Onder de huidige condities is het onverantwoord verder te gaan zoals het nu gaat. Het asielbeleid moet veel strenger. Geen open grenzen meer, grenscontroles invoeren en iedereen die asiel aanvraagt wordt uitgebreid doorgelicht. Aanvragers zonder papieren worden linea recta terug gestuurd. Daarnaast moet Nederland weer investeren in defensie en bijdragen aan een goede opvang van vluchtelingen in de eigen regio.

Onze overtuiging                                                                                
Leefbaar Nederland is een initiatief van de lokale partij Burgerbelangen Ede. Als raadsleden in de gemeente Ede werden wij de afgelopen periode met de landelijke asielproblematiek geconfronteerd en met alleen onze lokale invloed is het onmogelijk om de noodzakelijke veranderingen te kunnen bewerkstelligen. In Ede is proactief door de gehele gemeenteraad (op Burgerbelangen na) besloten om drie asielzoekerscentra te vestigen. Deze ontwikkelingen vloeien voort uit landelijk beleid, maar tegelijkertijd constateren wij dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking geen verdere immigratie uit moslimlanden meer wil. De PVV voert als enige partij hierin oppositie, maar doet geen voorstellen voor integratie. Kortom wij missen een landelijke politieke partij die tegen de huidige massa-immigratie én Europa is, maar tegelijkertijd ook constructieve politiek voert. Daarom hebben wij besloten een landelijke politieke partij op te richten. Een enorme klus, maar gezien onze politieke ervaring denken wij een goed uitgangspunt te hebben om onze Fortuynistische visie ook in Den Haag uit te kunnen dragen. Wij zijn van mening dat de Nederlandse bevolking het huidige regeringsbeleid beu is en het is de hoogste tijd voor verandering in Den Haag.

Pim Fortuyn                                                                                                                                     
Natuurlijk linkt u de naam Leefbaar Nederland direct aan Pim Fortuyn. Pim Fortuyn had gelijk, alles wat hij destijds zei is nu, ruim 15 jaar later, nog immer actueel. Leefbaar Nederland is dan ook de enige landelijke partij met een verkiezingsprogramma, wat mede gebaseerd is op de uitgangspunten van Pim Fortuyn. In de statuten is dit tevens vastgelegd. Leefbaar Nederland is de enige erflater van het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Het is aan de inwoners van Nederland of zij dit geluid en Leefbaar Nederland een stem in Den Haag willen gaan geven. 

Tot uw dienst en dank voor uw steun!
Leefbaar Nederland