Leefbaar Nederland

Rechtsprogressief vooruit

Onze standpunten in vogelvlucht

Immigratie en asielbeleid

Het Verdrag van Schengen opzeggen en een immigratiestop voor islamitische asielzoekers. Zij dienen direct terug gestuurd te worden naar islamitische landen. Alleen onder strenge voorwaarden kan er tijdelijk asiel verleend worden aan vervolgde homoseksuelen en christenen. Het uitgangspunt moet zijn opvang in de eigen regio.

Integratie

Aanpassen of opkrassen, dat is het motto van Leefbaar Nederland! Leefbaar Nederland is van mening dat inwoners met een allochtone afkomst geen eisen mogen stellen, zoals het invoeren van de sharia, verplichte feestdagen, zoals het Suikerfeest of de afschaffing van Zwarte Piet. Wie in Nederland woont dient de gebruiken, de culturele identiteit en gewoontes te aanvaarden en accepteren. Islamitisch onderwijs draagt daar niet aan bij en moet afgeschaft worden. De Nederlandse ofwel vaderlandse geschiedenis zou juist weer een prominente plek moeten krijgen in het onderwijs. Cultuurrelativisme is de grootste bedreiging van onze westerse samenleving. Leefbaar Nederland benadrukt ook dat er grote groepen 'nieuwe' Nederlanders zijn die onze Nederlandse kernwaarden wel onderschrijven en juist goed geïntegreerd zijn in onze samenleving. Onze nationale en culturele identiteit dient verdedigd en beschermd te worden. Leefbaar Nederland is van mening dat iedereen deze waardes kan onderschrijven. Het "Nederlanderschap" is niet religieus en kleur gebonden. Gezond nationalisme is essentieel voor cultureel behoud.  

Leefbaar Nederland wil dan ook een 'niet aanpassen of opkrassen' beleid maken en uitvoeren. Daarbij geldt tevens dat bij criminele delicten het  mogelijk moet zijn om de dubbele nationaliteit af te nemen.

Ontwikkelingshulp

Afschaffen van ontwikkelingshulp in de huidige vorm is zeer begrijpelijk, maar een stevige herijking van het beleid is ook een goed alternatief. Het geld komt nu niet bij degenen terecht, waar het voor bedoeld is. Daarnaast wil Leefbaar Nederland de grenzen naar Europa sluiten. Dit betekent echter wel dat er geprobeerd moet worden om de oorzaken voor een groot deel zo goed mogelijk weg te nemen. Het streven moet zijn de situatie in het land van herkomst zo goed mogelijk mede in te richten. Het getuigt van medemenselijkheid om anderen in de wereld hulp te bieden waar mogelijk. Het is dan ook een goede zaak dat wij een klein gedeelte van onze welvaart beschikbaar stellen voor mensen die helemaal niets hebben.   

Europa

Leefbaar Nederland wil dat Nederland uit de EU in huidige vorm stapt. Leefbaar Nederland staat open voor een Nexit-referendum. Uitgangspunt behoort het Nederlandse belang te zijn. De blik dient van binnen naar buiten te zijn. Economisch is een EEG verband een mogelijk alternatief. Op militair niveau voldoet het NAVO verband. Afschaffen dus van Europees parlement in huidige vorm en zelf handelsverdragen afsluiten.

Economie

Belastingen omlaag. Stop met nivelleren door het onnodig importeren van buitenlandse werknemers, waardoor onze eigen ondernemers en beroepsbevolking werkeloos raken of hun salaris sterk achteruit zien gaan. Zet in op maatschappelijke bewustwording, zodat bedrijven ook een morele verantwoordelijkheid hebben om arbeidsplaatsen in te vullen met de (lokale) bevolking, in plaats van dat zij werkzaamheden uitbesteden in bijvoorbeeld India. De overheid moet dergelijke ondernemingen stimuleren en motiveren. Het MKB heeft een prominente sociale waarde in onze samenleving. Helaas zijn veel ondernemers in de grote steden soms meer bezig met regels en het voorkomen van criminaliteit dan met het ondernemerschap. De overheid dient zo gunstig mogelijke randvoorwaarden te stellen. Het is het bedrijfsleven en vooral het MKB dat de mensen aan het werk kan houden. Economie is leidend, met als kanttekening dat de liberale marktkoopman er eentje is zonder principes en scrupules. Culturele waarden gaan voor economie.

Defensie

Binnen de NAVO is afgesproken dat lidstaten 2% van hun BBP (=Bruto Binnenlands Product)  aan de krijgsmacht uitgeven. Op dit moment besteedt Nederland 1,16% aan defensie. Het gemiddelde van de Europese lidstaten ligt op 1,43%. Sinds 2015 zijn er nijpende munitietekorten waardoor manschappen op missie gaan zonder voldoende schiettraining. Door de aanhoudende materieelproblematiek kregen veel eenheden de afgelopen jaren de opdracht om voertuigen stil te zetten. Hierdoor konden bepaalde eenheden niet langer organiek optreden en trainen. Leefbaar Nederland wil een kwalitatief goed functionerende en uitgeruste krijgsmacht.

Verkiezingsprogramma

Meer over onze politieke visie zal te lezen zijn in ons verkiezingsprogramma. Wij zijn nog druk bezig met het schrijven hiervan. Het volledige programma zal uiteraard op de website gepubliceerd worden.